Strona główna
Jakie są najczęstsze czynności notarialne?

03.07.2024

Jakie są najczęstsze czynności notarialne?

Jakie są najczęstsze czynności notarialne?

Czynności notarialne są nieodłącznym elementem wielu transakcji prawnych, które mają miejsce w naszym życiu. Notariusz jest urzędnikiem publicznym, który sporządza akty notarialne oraz inne dokumenty wymagające formy notarialnej. W niniejszym artykule przedstawiamy najczęstsze czynności notarialne, z którymi możemy się spotkać w codziennym życiu.

 

Umowy sprzedaży nieruchomości

 

Jedną z najczęstszych czynności notarialnych jest sporządzanie umów sprzedaży nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości, takich jak domy czy mieszkania, wymaga formy aktu notarialnego. Notariusz przygotowuje umowę, która zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące transakcji, takie jak dane stron, opis nieruchomości, cenę czy sposób zapłaty. Ponadto sprawdza stan prawny nieruchomości oraz jej właściciela, aby upewnić się, że transakcja jest zgodna z prawem.

 

Testamenty

 

Kolejną często wykonywaną czynnością notarialną jest sporządzanie testamentów. Testament to akt prawny, w którym osoba rozporządza swoim majątkiem na wypadek śmierci. Testament notarialny jest jedną z form spadkowych, obok testamentu holograficznego (pisemnego) czy ustnego. Testament notarialny ma tę przewagę nad innymi formami, że jest sporządzany przez notariusza, co gwarantuje jego zgodność z prawem oraz wiarygodność. Ponadto testament notarialny nie wymaga postępowania spadkowego przed sądem.

 

Darowizny

 

Darowizna to kolejna transakcja, która często wymaga czynności notarialnych. Darowizna to umowa, na mocy której darczyńca przekazuje obdarowanemu własność swojego majątku bez żadnej zapłaty. W przypadku darowizny nieruchomości, jak również darowizny wartości powyżej określonego progu, wymagana jest forma aktu notarialnego. Notariusz sporządza umowę darowizny, a następnie dokonuje wpisu do ksiąg wieczystych, co potwierdza przeniesienie własności na rzecz obdarowanego.

 

Pełnomocnictwa

 

Pełnomocnictwo to dokument, w którym osoba udzielająca pełnomocnictwa (pełnomocnik) upoważnia inną osobę (pełnomocnika) do wykonania określonych czynności prawnych w jej imieniu. Pełnomocnictwo może być ogólne lub szczegółowe, a także może dotyczyć różnych dziedzin życia, takich jak sprawy majątkowe czy rodzinne. W niektórych przypadkach, takich jak np. sprzedaż nieruchomości, wymagana jest forma aktu notarialnego. Notariusz sporządza pełnomocnictwo, uwierzytelniając podpisy stron oraz potwierdzając ich tożsamość.

 

Warto pamiętać, że notariusze świadczą także wiele innych usług, takich jak sporządzanie umów spółek, ustanawianie hipotek czy sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia.